PDA

View Full Version : Ôn tập thi: K18_20 câu hỏi ôn thi Triết Học của thầy ThuMr. Sang
24-02-09, 11:29 AM
20 Câu hỏi Triết Học lớp thầy Thu đây:

Câu 1: Anh/chị hãy phân tích nội dung và bản chất của CNDVBC với tính cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học.

Câu 2: Anh/chị hãy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của CNDVBC. Đảng CSVN đã và đang vận dụng nó như thế nào vào sự nghiệp CM hiện nay của nước ta?

Câu 3: Đảng ta khẳng định :”mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan”Anh/chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở Triết học của khẳng định đó

Câu 4: Lý luận? Phương pháp? Mối quan hệ giữa chúng? Anh chị hãy nêu những yêu cầu phương pháp luận và phân tích cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn?

Câu 5: Nguyên lý? Nguyên tắc? Mối quan hệ giữa chúng? Anh chị hãy nêu những yêu cầu phương pháp luận và phân tích cơ sở lý luận của nguyên tắc phát triển. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn?

Câu 6: Anh, chị hãy phân tích nội dung quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại và vạch ra ý nghĩa phương pháp luận của nó

Câu 7: Bằng lý luận và thực tiễn. Anh chị hãy chứng minh rằng, cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ là 1 quá trình khó khăn, lâu dài, phức tạp; cái mới có thể thất bại tạm thời nhưng cuối cùng nó sẽ chiến thắng cái cũ.

Câu 8: Cơ sở nào để khẳng định nguyên tắc lịch sử - cụ thể là “linh hồn” phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin? Nêu những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc lịch sử - cụ thể?

Câu 9: Lý luận ? thực tiễn? Anh chị hãy phân tích những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Câu 10: Anh/chị hãy nêu ra những nguyên nhân cơ bản của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. để khắc phục triệt để bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều, chúng ta phải quán triệt nguyên tắc nào trong triết học Mác – Lênin? Phân tích các yêu cầu cơ bản của nguyên tắc đó.

Câu 11: Anh chị hãy phân tích những tiền đề xuất phát mà C.Mác dựa vào để xây dựng lý luận hình thái kinh tế - xã hội

Câu 12: Anh chị hãy phân tích ND cơ bản của quy luật quan hệ SX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. Đảng ta đã vận dụng quy luật này ntn vào quá trình xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay?

Câu 13: Anh/chị hãy phân tích tư tưởng của Mác:” Sự phát triển hình thái KT-XH là quá trình lịch sử - tự nhiên”.

Câu 14: Anh/chị hãy phân tích con đường đi lên CNXH ở VN hiện nay.

Câu 15: Anh/chị hãy phân tích những cống hiến to lớn của Mác, Ănghen và Lênin vào sự phát triển lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp?

Câu 16: Anh/chị hãy trình bày quan điểm mácxit về đấu tranh giai cấp và vai trò của nó đối với sự phát triển của XH có giai cấp đối kháng. Sự vận dụng của ĐCSVN về đấu tranh giai cấp trong thời ký quá độ đi lên CNXH ở nước ta hiện nay ntn?

Câu 17: Anh/chị hãy chỉ ra những điễn giống nhau và khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền XHCNmà chúng ta đang xây dựng đối với Nhà nước pháp quyền TS

Câu 18: Anh/chị hãy phân tích vai trò của Nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Câu 19: Anh/chị hãy phân tích quan điểm của triết học Mác – Lênin về bản chất con người và vấn đề giải phóng con người?

Câu 20: Anh/chị hãy trình bày mục tiêu nhiệm vụ và nội dung cơ bản của việc xây dựng con người VN đáp ứng giai đoạn CM hiện nay.